Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 16. veljače 2012.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2011.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 25 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 10 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2011. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 07. veljače 2012. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade sljedeći pristupnici:

 

1.       Dr.sc. TOMAŽ BERIŠA je viši asistent u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Rezultate svojih istraživanja objavio je u 4 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi, te 4 rada u zbornicima međunarodnih skupova. Tema rada za koji dobiva nagradu je pružanje absolutnih jamstava kvalitete usluge u pasivnim optičkim mrežama i objavljen je u časopisu Journal of Lightwave Technology (IF=2,259). Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja TEHNIČKE ZNANOSTI.

2.       JASMINA DŽINIĆ, dipl.iur. je znanstvena novakinja na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko međunarodnih konferencija. U radu za koji dobiva nagradu analizira neke od temeljnih problema pravne regulacije, odnosno regulacijske reforme te je provela empirijsko istraživanje donošenja uredbi za izvršenje Zakona u R. Hrvatskoj. Rad je objavljen u časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja DRUŠTVENE ZNANOSTI.

3.       ANKICA ĐUKIĆ, dipl.ing. je znanstvena novakinja u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 2 rada u časopisima indeksiranom u CC/SCI, te 5 radova u zbornicima međunarodnih skupova. Rad za koji je dobila nagradu objavljen je u časopisu International Journal of Hydrogen Energy (IF=4,053) u kojem se istražuju obnovljeni izvori energije i proizvodnje vodika kao alternativnog goriva. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja TEHNIČKE ZNANOSTI.

4.       GORAN GAJSKI, dipl.ing. je znanstveni novak Jedinice za mutagenezu Instituta za medicinka istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Do sada je objavio 21 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u CC/SCI, 6 rada u ostalim časopisima i 2 poglavlja u knjigama stranih izdavača. Nagradu dobiva za rad objavljen u časopisu Applied Toxicology (IF=2.323) u kojem su istraženi učinci X-zračenja, doza korištenih u dijagnostičke svrhe na populaciji djece. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI.

5.       Dr.sc. NENA PERAN, je znanstvena novakinja u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta "Ruđer Bošković". Do sada je objavila 4 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecala se je s radom u kojem metodama moderne računalne kemije su dizajnirane nove izuzetno jake organske superbaze sa visokim afinitetom za protone u plinskoj fazi. Rad je objavljen u časopisu Chemical Communication s faktorom utjecaja 5,787 što ga svrstava u kategoriju najkvalitetnijih časopisa iz područja kemije. Nagrađuju se za znanstveni doprinos iz poručja PRIRODNE ZNANOSTI.

6.       Dr.sc. TATJANA PIŠKOVIĆ je viša asistentica na Katedri za hrvatski standardni jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 3 znanstvena rada i jedno poglavlje u knjizi. Nagrađuje se za samostalnu knjigu "Gramatika roda" koja predstavlja vrijedno djelo o svim aspektima rada u hrvatskom jeziku odnosno u jezicima uopće. Nagrađuju se za znanstveni doprinos iz područja HUMANISTIČKE ZNANOSTI.

7.       Dr.sc. NAJLA PODRUG je viša asistentica na Katedri za organizaciju i management Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 29 a1 radova, sudjelovala na 13 međunarodnim znanstvenim skupovima i bila koautorica 5 poglavlja u knjizi. Nagrađuje se za samostalni rad objavljen u časopisu "Ekonomski pregled" u kojem istražuje stratešku ulogu uslužnog ponašanja menadžera za ostvarivanje korporacijkog građanstva. Nagrađuje se za znanstveni dopirnos iz područja DRUŠTVENE ZNANOSTI.

8.       MARKO RIMAC, prof. je znanstveni novak u Zavodu za Hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio dvije znanstvene monografije u koautorstvu. GORAN MLADINEO, prof. je znanstveni novak u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Do sada je u koautorstvu objavio dvije monografije. Nagradu dobivaju za monografiju "Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine. Drugi dio: "Srednji Kotar". Monografija predstavlja doprinos povjesti morlačkih društava i široj problematici ranovjekovnog imperijalnog višegraničja u Hrvatskoj. Nagrađuju se za znanstveni doprinos iz HUMANISTIČKIH ZNANOSTI.

9.       IVA SAVIĆ, mag.iur., znanstvena je novakinja na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 10 znanstvenih i stručnih radova. Nagrađuje se kao autorica poglavlja "Zračni promet" monografije "Europsko prometno pravo" (koautorica). Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja DRUŠTVENE ZNANOSTI.

10.   ANA TOKIĆ MILAKOVIĆ prof. je asistentica na katedri za psihologiju Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 4 rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Nagradu dobiva kao koautorica monografije "Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pregled iz tri kuta, izazovi i podrška", koja je utemeljena na pregledu literature o roditeljskim postupcima i psihosocijalnim odrednicama raditeljskog ponašanja prema djeci u razdoblju adolescencije. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja DRUŠTVENE ZNANOSTI.

 

 

 

 

Predsjednik Društva:                                                                          Predsjednica Povjerenstva:

Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić, v.r.                                           Prof.dr.sc. Jasna Franekić, v.r.