Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 19. veljače 2013.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2012.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 43 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 12 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2012. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

1.       Ivona Bago Jurič, dr.med.dent., je znanstvena novakinja u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 17 znanstvenih radova od kojih 6 u časopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecala se s radom objavljenim u International Endodontic Journal (IF 2,179) u kojem je metodom kulture i PCR-om istraživano antimikrobno djelovanje najnovijih tehnika dezinfekcije u endodontskom liječenju zuba te je dokazana prednost aktiviranog ispiranja i fotoaktivirane dezinfekcije u eradikaciji visokorezistentne bakterije Enterococcus fecalis iz korjenskog kanala zuba. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI, za rad Antimicrobial efficacy of a high-power diode laser, photo-actvated disinfection, conventional and sonic activated irrigation furing toot canal.

2.       Dr.sc. Ivan Bohaček, dr.medicine je znanstveni novak u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 3 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se je s radom objavljenim u časopisu Journal of Neuroinflammation (IF 3,827) u kojem je dokazano da TLR2 receptori, kao dio prirođenog imunološkog odgovora sudjeluju u upalnom odgovoru mozga na ishemijsko oštećenje (ishemijski moždani udar). Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI, za rad Toll-like receptor 2 deficiency leads to delayed exacerbation of ischemic injury.

3.       Dr.sc. Marina Cvjetko Bubalo, dipl.ing. je znanstvena novakinja u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 5 izvornih znanstvenih radova objavljenim u časopisima indeksiranim u Current Contents i 3 rada u zbornicima međunarodnih skupova. Rad za koji dobiva nagradu objavljen u časopisu Process Biochemistry (IF 2,627) u kojem je istraživana primjena ionskih tekućina kao otapala u lipazom kataliziranoj sintezi izoamil acetata u mikroreaktoru. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, za rad Isoamyl acetate synthesis im imidazolium-based ionic liquids using packed bed enzyme microreactor.

4.       Dr.sc. Tomislav Hernaus je viši asistent na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 2 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents, 2 autorske knjige, 12 poglavlja u uredničkim knjigama i veći broj znanstvenih radova. Natjecao se s radom objavljenim u Baltic Journal of Management (IF 0,5). Znanstveni dopirnos rada je spoznaja da procesni mjerni sustavi predstavljaju važnu poveznicu između strateškog pristupa upravljanju poslovnim procesima i organizacijske uspješnosti. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području DRUŠTVENIH ZNANOSTI, za rad Influence of strategic approach to BPM on financial and nonfinancial performance.

5.       Daria Juretić, mag.ing.oecoing.je znanstvena novakinja Zavoda za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila dva rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Rad za koji dobiva nagradu objavljen je u časopisu Water Research (IF 4,865) u kojem je istražen utjecaj parametara UV/H2O2 procesa na razgradnju supstituiranih aromatskih onečišćivala u vodi, korištenjem faktorskog plana 33 i metode odzivnih površina, te je učinkovitost primjenjenog procesa obrade praćena putem promjene ekoloških pokazatelja kvalitete vode. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području TEHNIČKIH ZNANOSTI, za rad Photooxidation of benzene-structured compunts: Influence of substituent type on degradation kinetic and sum water parameters.

6.       Branimir Janković, prof. povijesti i hrvatskog jezika i književnosti je znanstveni novak Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je izlagao na nekoliko znanstvenih kongresa, objavio tri rada u zbornicima i niz drugih priloga te bio suurednik dvaju zbornika. Natječe se sa radom objavljenim u zborniku "Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi". Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, za rad Odnos prestižnih profesija i društva u 19. stoljeću na primjeru Franje Račkog, Stojana Novakovića i Baltazara Bogišića.

7.       Darko Masnec, mag.animiranog filma i novih medija, umjetnički je novak Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odjelu za animirani film i nove medije. Do sada je izlagao na 10 samostalnih i grupnih izložbi, dobitnik je 6 nagrada za svoja umjetnička ostvarenja i sudionik je 18 festivala u zemlji i inozemstvu. Film za koji dobiva nagradu "Ja već znam što čujem" je kreativna reminiscencija na crtanofilmsko stvaralaštvo Vladimira Kristla. Nagrađuje se za umjetnički dopirnos u području LIKOVNIH UMJETNOSTI, za rad Ja već znam što čujem.

8.       Ana Miljenović, dipl.soc.radnik je asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 3 znanstvena rada u A1 časopisima i koautorica je znanstvene monografije. Rad za koji se nagrađuje objavljen je u časopisu International Social Work (IF 0,476). Rad za koji dobiva nagradu bavi se konzekvencama rata na zajednice. Nagrađuju se za znanstveni doprinos u području DRUŠTVENIH ZNANOSTI, za rad Disintegracion and possibilities for rebuilding of war-affected communities: The Vojnić Municipality case.

9.       Damjan Pelc, mag.phys. je znanstveni novak Fizičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 2 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se je s radom objavljenim u Physical Review Letters (IF 7,37) u kojem opisuje neočekivano otkriće dinamičkih korelacija u uređenom kristalnom sustavu, ionskom vodiću Cu2HgI4. Kombinacijom nekoliko eksperimentalnih metoda utvrđeno je da se ioni žive Cu2HgI4 međusobno udružuju i u skupinama prolaze kroz materijal. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području PRIRODNIH ZNANOSTI, za rad Cooperative Mercury Motion in the Ionic Conductor Cu2HgI4.

10.   Tomislav Pukšec, dipl.ing. je znanstveni novak na Katedri za energetska postrojenja i energetiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 3 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u Current Contents. Natjecao se s radom objavljenim u Applied Energy (IF 5,106) u kojem je pokazano da se kombinacijama financijskih, pravnih i tehnoloških mehanizama mogu postići značajne uštede energije u sektoru kućanstava što će doprinjeti smanjenju emisije stakleničkih plinova i manjoj ovisnosti Republike Hrvatske o uvozu fosilnih goriva. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području TEHNIČKIH ZNANOSTI, za rad Potentials for energy savings and long term energy demand of Croatian households sector.

11.   Ivan Josip Skender, mag.art. je asistent III odsjeka za dirigiranje, udaraljke i harfu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Skladbe su mu izvođene u zemljama Europe i Svjeverne i Južne Amerike. 2011. godine skladao je operu "Šuma Striborova". Kao dirigent ostvario je uspješne nastupe sa brojnim renomiranim domaćim i stranim ansamblima. Natjecao se je sa revidiranjem partiture, pripremom sa solistima i ansamblom Opere HNK i izvedbom Bersine opere "Postolar od Delfta", premijerno izvedene 19. listopada 2012. godine. Nagrađuje se za umjetnički doprinos u području GLAZBENE UMJETNOSTI, za rad redakcija partiture, priprema i ravnanje izvedbom opere „ Schuster von Delft „ Blagoja Berse u sezoni Opere HNK u Zagrebu.

12.   Dr.sc. Vladimir Stilinović je viši asistent Zavoda za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 20 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Science Citation Index, dva pregledna rada i 4 rada u zbornicima znanstvenih skupova. Rad s kojim se natjecao objavljen je u časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,720). U radu je provedena kokristalizacija gentisinske kiseline i različitih piridinskih derivata te proučena priroda međumolekulskog povezivanja u kokristalima, odnosno mogućnost prijenosa protona u kristalnoj formi. Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području PRIRODNIH ZNANOSTI, za rad Salts and Co-Crystals of Gentisic Acid with Pyridine Derivates: The Effect of Proton Transfer on the Crystal Packing ( and Vice Versa ).

Predsjednik Društva:                                                 Predsjednica Povjerenstva:

Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić, v.r.                Prof.dr.sc. Jasna Franekić, v.r.