Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 26. veljače 2014.

ODLUKA

o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2013.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavio se 61 pristupnik. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 12 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2013. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

 

 1. Mihael Cipek, dipl. inž. strojarstva je znanstveni novak na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je dobio za  rad: ²A control-oriented simulation model of a power-split hybrid electric vehicle², objavljen u časopisu Applied energy, IF 4,78.

U radu je predložen i opisan simulacijski model dvo-režimnog hibridnog električnog vozila temeljenog na djelitelju snage. Na temelju predloženog matematičkog modela, u simulacijskom okruženju provedeno je globalno numeričko optimiranje upravljačkih varijabli vozila.

 Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području tehničkih znanosti, polje strojarstvo.

 1. Dr. sc. Ivana Grčić, je viša asistentica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je dobila za rad ²Photocatalytic Degradation of Water Contaminants in Multiple Photoreactors and the Evaluation of Reaction Kinetics Constants Independent of Photon Absorption, Irradiance, Reactor Geometry and Hydrodynamics², objavljen u časopisu Environmental Science & technology, IF 5,257

U radu je razvijen matematički model procesa koji uzima u obzir lokalnu volumetrijsku brzinu apsorpcije protona u kombinaciji s detaljnom kinetikom adsorpcije i fotorazgradnje promatranih modelnih spojeva.

Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo.

 1. Dr. sc. Gordan Horvat,  je  viši asistent na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je dobio za rad ²The Effect of Specific Solvent-Solute Interactions on Complexation of Alkali-Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide Derivative², objavljen u časopisu Inorganic chemistry, IF4,551.

Rad je posebno zanimljiv s metodološkog stajališta jer obuhvaća i povezuje termodinamičko i strukturno ispitivanje reakcija u otopini, strukturno proučavanje kompleksa u čvrstom stanju te komputacijsko istraživanje strukture i interakcija kaliksarena s kationima i molekulama otapala.

 Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području prirodnih znanosti, polje kemija.

 1. Eva Klarić, dr. dentalne medicine je  asistentica na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je dobila za rad: ²Temperature rise during experimental light –activated bleaching²,objavljen u časopisu Lasers in medical science, IF 2,402.

Nagrađeni rad je proistekao iz službeno zabilježene Europske patentne prijave naziva: „Teeth whitening device with real time monitoring and whitening process“, koja je proistekla iz projekta BICRO, a u čemu je pristupnica bila inicijatorica i glavna sudionica.

Nagrađuje se za znanstveni doprinos u područje biomedicine i zdravstva, polje dentalna medicina.

 1. Branko Murić, mr. sc. je asistent na Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagradu je dobio  za rad „Vjera danas tumačena logikom paradoksa“, objavljen u časopisu Diacovensia koji izdaje Katolički bogoslovni  fakultet u Ðakovu.

U radu autor se bavi temom logičnosti i razumske utemeljenosti kršćanske vjere, čime otvara dijalog o temi koja se danas diskutira na mnogim područjima. Autor je pokušao o činu vjere i njezinom sadržaju znanstveno raspravljati upravo kroz vidike koji naizgled niječu razumsku sigurnost i znanstvenu utemeljenost. Svojom raspravom je pokazao da vjera u svojoj istinitosti i razložnosti produbljuje i rasvjetljuje jedinstveni put k istini.

 Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području humanističkih znanosti, polje filozofska teologija.

 1. Dr. sc. Tina Paradžik, je viša asistentica na Institutu Ruđer Bošković.

Nagradu je dobila za rad ²Structure–function relationships of two paralogous single-stranded DNA-binding proteins from Streptomyces coelicolor: implication of SsbB in chromosome segregation during sporulation², objavljen u časopisu Nucleic acids Research, IF 8,055.

Znanstveni doprinos ovoga rada temelji se na razumijevanju stanične diobe kod morfoloških kompleksnih i biotehnološki važnih bakterija streptomiceta, a opisana je nova biološka uloga proteina koji se vežu za jednolančanu DNA iz bakterije Streptomyces coelicolor.

Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području prirodnih znanosti, polje biologija.

 1. Matea Nikolac Perković, dipl. inž. je znanstvena novakinja na Institutu Ruđer Bošković.

Nagradu je dobila za rad ²The association between the catechol-O-methyltransferase Val108/158Met polymorphism and hyperactive–impulsive and inattentive symptoms in youth², objavljen u časopisu Psychopharmacology, IF 4,285.

U radu su prikazani rezultati istraživanja na području utjecaja genetike na nastanak ADHD –a i simptoma hiperaktivnosti – impulzivnosti i pažnje. Istraživan je Met/Met genotip, odnosno Met aleli kod ispitanika s većim intenzitetom navedenih simptoma, a time i rizikom za ADHD. Oni ukazuju na povezanost COMT polimorfizma sa simptomima, ali ne sa dijagnozom ADHD.

Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti.

 1. Dr.sc. Ivana Peruško, je viša asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu.

Nagradu je dobila za knjigu ²Poetika progonstva,  Gor¢kij i Bulgakov između srpa i čekića², objavljena u nakladi Ljevak 2013. godine.

Recenzent je između ostalog napisao: “Vrlina knjige je upravo u mladenačkom porivu istraživačkog rada, koji je doveo autoricu do lucidnih zaključaka. Taj se poriv očituje u hrabrosti u korištenju novih znanstvenih disciplina ali ujedno i u discipliniranju samoga istraživanja i oprezu pri donošenju zaključaka“.

Nagrađuje se znanstveni doprinos u području humanističkih znanosti, polje filologija. 

 1. Marin Petrović, dipl. inž. je znanstveni novak na Institutu za fiziku.
   Nagradu je dobio za rad
  ²The mechanism of caesium intercalation of graphene², objavljen u časopisu Nature communications, IF 10,020

U radu se izvještava o novom mehanizmu interkalacije i zarobljavanja alkalnih atoma pod epitaksialnim  grafenom. Zaključeno je interkalacija regulirana van der Waalsovom interakcijom, sa dinamikom upravljanom defektima usidrenim na naborima grafena. Ta istraživanja su vrlo važna za razvoj i primjenu nanostruktura na bazi grafena. Sličnim mehanizmom  može s također opisati interkalacija slojevitih materijala

 Nagrađuje se znanstveni doprinos u području prirodnih znanosti, polje fizika. 

 1. Dr. sc. Martina Temunović, je viša asistentica na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.:
  Nagradu je dobila za rad ²Identifying refugia from climate change using coupled ecological and genetic data in a transitional Mediterranean-temperate tree species², objavljen u časopisu Molecular Ecology, IF 6,792

U radu je istraživala potencijalni utjecaj klimatskih promjena na unutarvrsnu genetsku varijabilnost. Analizom brojnim prirodnih populacija iz različitih staništa širom Evrope utvrđen je specifičan gradijent genetske varijabilnosti koji signifikantno opada u dva smjera: od zapada ka istoku i od sjevera prema jugu. Za realizaciju rada osobno je prikupila veći dio biljnog materijala diljem Evrope.

Nagrađuje se znanstveni doprinos u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo.

 

 1. Ivan Tot, mag. iur. je  asistent na Katedri za pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu.
  Nagradu je dobio za rad
  ²Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije², objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U radu se analiziraju odredbe Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima  s ciljem ocjene mjere u kojoj je moguće ostvariti operativni cilj direktive, a to je pružanje vjerovnicima instrumente koji će im omogućiti da potpuno i učinkovito ostvare svoja prava u slučajevima zakašnjenja s plaćanjem.

Nagrađuje se za znanstveni doprinos u području društvenih znanosti, polje pravo.

 

 1. Silvio Vovk, mag. art. je asistent na Odsjeku glume  na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nagradu je dobio  za nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama u kolovozu 2013 u predstavi ²Pisci u Sponzi².

U jednoj od kritika tog umjetničkog ostvarenja stoji: Može li poetski recital usred ljetne vreve u preskupom turističkom  gradu privući publiku i onda je natjerati na ovacije. Druga literarna večer u sklopu manifestacije  „ Pisci u sponzi“  je pokazala da može. Iako su za to najzaslužniji autori poezije nisu manje zaslužni zaista kongenijalni interpretatori poezije i to Marija Šegvić i Silvio Vovk. To dvoje mladih glumaca vraća dostojanstvo kazivanju poezije u nas. Nevjerovatno je koju je dodatnu snagu u jednu od ionako najsnažnijih pjesama hrvatske suvremene poezije , Bajsićevu „Ranjenik  iskušava boga“ ulio fizički krhki Vovk.

Nagrađuje se za umjetničko ostvarenje u  polju kazališna umjetnost.

 

     Predsjednik Povjerenstva:                                                     Predsjednik Društva:                                                             


  Prof.dr.sc. Mladen Franz , v.r.                                       Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić, v.r.