Izbornik

Sekcija mladih znanstvenika i umjetnika

Prof. dr. sc. Marko Petrak - predsjednik sekcije,

redoviti je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je Pravni fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao građanskopravne znanosti (1997), a doktorirao iz znanstvene grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava Sveučilišta u Paviji (2005). Honorarni nastavnik Prava kulturnih dobara na Sveučilištu u Dubrovniku. Autor je četrdesetak radova iz područja rimskog prava i komparativnog privatnog prava te oko tristo stručnih priloga. Laureat Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002). Prodekan Pravnog fakulteta (2003-2005) (2009-2011). Predstojnik Katedre za rimsko pravo Sveučilišta u Zagrebu (od 2008). Zamjenik predsjednika nacionalnog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006-2011). Član je uredništva edicije Studies in the History of Private Law (Brill/Netherlands), uredništva časopisa Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (Catania/Italia) te glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Recenzent Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation) (od 2009).